Policies

Vi i Print House jobber i henhold til våre verdier. Vi setter høye standarder for våre ansatte, våre kunder og for vårt nær- og fjernmiljø. Våre retningslinjer og standarder under definerer hva vi forventer av oss selv, og våre samarbeidspartnere, slik at vi opererer med integritet i alle aspekt av vår virksomhet.

Arbeidsmiljø

Vår viktigste ressurs er våre ansatte. Alt arbeid må være i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert de som gjelder timer, kompensasjon, muligheter, menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

Vi baserer våre ansettelsesbeslutninger på kvalifikasjoner, ferdigheter og prestasjoner. Vi tolererer ikke diskriminering basert på alder, kjønn, rase, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse eller religiøs tro. Vi har også nulltoleranse for trakassering.

Vi i Print House ønsker at alle våre ansatte jobber i et rent, ryddig og trygt miljø. For å sikre en trygg og sunn arbeidsplass skal alle krav og standarder gjeldende sikkerhet på arbeidsplassen etterleves.

Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi jobber systematisk med å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. Vi arbeider tett med Oslo HMS-senter som aktivt bistår oss med miljøkartlegging, risikovurdering, utarbeidelse av mål og handlingsplaner, kursing og annen relevant bistand.

Mangfold og inkludering

Hos Print House ønsker vi at hver enkelt person bruker sin unike bakgrunn og erfaring for å sammen skape entusiasme og wow fort våre kunder. Vi ønsker at vår kultur skal være inkluderende, inspirerende og drevet frem av tanken om at vi ikke trenger like hoder, men mennesker med unike perspektiv, tanker og ideer. Hos oss handler inkludering om å skape en følelse av tilhørighet der alle blir verdsatt, alle blir hørt og der alle føler seg velkomne.

Likestilling

Hos Print House utgjør kvinnelige medarbeidere 35% av arbeidsstokken (per 1. mars 2017).

Lojalitet, habilitet og interessekonflikt

Print House respekterer den enkelte medarbeiders rett til privatliv og private interesser, men krever åpenhet og lojalitet overfor bedriftens interesser. Du skal ikke la egne personlige interesser påvirke ditt arbeid eller la personlig vinning komme foran ditt arbeid i Print House. Du skal heller aldri ta del i eller prøve å påvirke en beslutning eller avgjørelse hvis det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som kan svekke tillit til uavhengigheten.

Så langt som mulig skal interessekonflikt unngås. Interessekonflikter kan for eksempel omfatte kunder, leverandører, samarbeidspartnere, nåværende eller potensielle ansatte, konkurrenter eller annen forretningsvirksomhet. Forhold som utgjør en interessekonflikt for deg, vil sannsynligvis også utgjøre en interessekonflikt dersom det gjelder noen i din familie.

Dersom det er fare for en interessekonflikt, eller om du er i tvil om dette er tilfelle, skal du på eget initiativ forelegge problemstillingen for din nærmeste overordnede.

Vi baserer våre ansettelsesbeslutninger på kvalifikasjoner, ferdigheter og prestasjoner. Vi tolererer ikke diskriminering basert på alder, kjønn, rase, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse eller religiøs tro. Vi har også nulltoleranse for trakassering.

Miljø og grønn drift

«Vi skal ta miljøet på alvor og produsere etter miljøvennlige prinsipper»

Vi arbeider systematisk med miljøtiltak som energieffektivisering, avfallshåndtering, reisereduksjon og sunn innkjøpspolitikk. Print House er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og signaliserer med dette at vi tar miljøet på alvor. I tillegg er alt vårt papir klimakompensert. Vi er også medlem av Grønt Punkt som er en returordning for brukt emballasje. Som følge av at Print House produserer etter miljøvennlige prinsipper kan våre kunder merke trykksakene med det kjente Miljøfyrtårn merket samt merket for klimakompensasjon.

Kildesortering.